شعر امام رضا (ع) ازسیدعبدالله سیدالحسینی

 

امید وصلت  فکنده به جان من شرری

                                                    یه  گوشه  چشمی   بنمایم  تفقّدی ,نظری

دل   شکسته ام   آقا    امید   دارد   باز

                                                   دمی  بیفکنی  به  کوی  خرابات  من گذری

چو رَشک می برم بر کبوتران این ایوان

                                                 شود همی که بگیرد دل شکسته بال وپری؟

چگونه دست توسل زندغلام این دربان؟

                                                  که  زجّه های  این  دل  شکسته کند اثری؟

نموده  خراسان  منوّر  وجود کبریای تو

                                                   تو میر خراسان و شمس الشّموسی و قمری

                                                                      (  سید عبداله سیدالحسینی )


منبع: http://shearetaibad.blogfa.com

کلمات کلیدی: